ระบบประมวลผลข้อมูลเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

คำถามที่พบบ่อยในการใช้งานระบบประมวลผลข้อมูลเกณฑ์ชี้วัด ฯ

     1) เข้าเว็บไซต์ระบบประมวลผลข้อมูลเกณฑ์ชี้วัดฯ โดยตรงได้ที่ http://164.115.25.179/
     2) เข้าผ่านหน้าเว็บไซต์ของ สำนักงาน ก.ก.ถ. (www.odloc.go.th) เลื่อนลงมาเล็กน้อย ทางด้านซ้ายจะพบกล่องข้อความ “ระบบงาน”
        ให้คลิกที่ “ระบบการประเมินการจัดบริการสาธารณะ”

     1) เข้าเว็บไซต์ระบบประมวลผลข้อมูลเกณฑ์ชี้วัดฯ
     2) เลือกปีที่ต้องการประเมิน
     3) ในหน้าเข้าสู่ระบบ (Login) บริเวณตรงกลางหน้าเว็บไซต์จะพบข้อความ “ หากท่านยังไม่มีรหัสล็อกอินและรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานระบบ คลิกที่นี่ ”
         ให้คลิกที่ข้อความ “ คลิกที่นี่ ”
     4) ในหน้าชื่อผู้ใช้(username) และรหัสผ่าน(password) ให้เลือกข้อมูลตามประเภทของ อปท. ดังนี้
          - กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา ให้คลิกที่ปุ่ม “รหัสล็อคอินและรหัสผ่าน”
          - องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ให้คลิกเลือก “จังหวัด” แล้วคลิกที่ปุ่ม “ค้นหา”
          - เทศบาล หรือ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ให้คลิกเลือก “จังหวัด” คลิกเลือก “อำเภอ” คลิกเลือก “เทศบาล หรือ อบต.”

      1) เข้าสู่ระบบประมวลผลข้อมูลเกณฑ์ชี้วัดฯ ด้วยชื่อผู้ใช้ (username) และรหัสผ่าน (password) ที่ได้รับ ตามประเภทของ อปท.
      2) ในแถบเมนูทางด้านซ้ายให้คลิกเลือกที่เมนู “เอกสารดาวน์โหลดและคู่มือ”

      1) คอลัมน์ “ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. ” : ต้องกรอกข้อมูลที่เป็นตัวเลขเท่านั้น โดยไม่ต้องใส่เครื่องหมายจุลภาค ( , ) กั้นระหว่างตัวเลข สามารถใส่เป็นจุดทศนิยมได้
         และไม่ควรกรอกข้อมูลเป็น 0 เพราะเมื่อบันทึกข้อมูลระบบจะเลือกไปที่ "ไม่มีบริการสาธารณะ" โดยอัตโนมัติ
      2) คอลัมน์ “แหล่งข้อมูล” : หากมีข้อมูลตามข้อ 1) ต้องเลือกแหล่งข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง ข้อมูล อปท.เอง หรือ ข้อมูลจากแหล่งอื่น
      3) คอลัมน์ “ไม่มีบริการสาธารณะ” : เมื่อเลือกไม่มีบริการสาธารณะแล้วให้ข้ามไปทำข้อต่อไป แต่การเลือกไม่มีบริการสาธารณะในขั้นตอนที่ 1 จะส่งผลต่อ
         การกรอกข้อมูลขั้นตอนที่ 2 ในข้อที่เกี่ยวข้องกับข้อนั้น จะไม่สามารถกรอกข้อมูลได้
      4) การบันทึกข้อมูล : ปุ่ม "บันทึกแบบสอบถาม" อยู่ด้านล่างของแบบสอบถาม ควรบันทึกข้อมูลเป็นระยะๆ
      5) การส่งข้อมูล : ปุ่ม "ส่งข้อมูลแบบสอบถาม" อยู่ด้านบนของแบบสอบถาม จะส่งข้อมูลได้ก็ต่อเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนทุกข้อแล้ว และหากส่งข้อมูลแล้ว
         จะไม่สามารถกลับมาแก้ไขข้อมูลได้

      1) ตรวจสอบการกรอกข้อมูลใน “ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลพื้นฐาน” ให้ถูกต้องและครบถ้วนทุกข้อ
      2) หากมีการกรอกข้อมูลในช่อง "ข้อมูล ณ ปี .." ต้องเลือก "แหล่งข้อมูล" อย่างใดอย่างหนึ่งด้วยทุกครั้ง

      1) ต้องส่งข้อมูล “ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลพื้นฐาน” ให้เรียบร้อยก่อน ระบบจึงจะแสดงแบบสอบถามขั้นตอนที่ 2 ให้กรอกต่อ
      2) แบบสอบถาม "ขั้นตอนที่ 2 ประเมินการให้บริการสาธารณะ" มีทั้งหมด 6 แบบสอบถาม คือ แบบสอบถามที่ 2-1 ถึง 2-6
      3) สามารถเลือกกรอกแบบสอบถามที่ 2-1 ถึง 2-6 แบบใดก่อนก็ได้ โดยเงื่อนไขการกรอกข้อมูลแบบสอบถามดังนี้
           - คอลัมน์ “จำนวน” : ต้องกรอกข้อมูลที่เป็นตัวเลขเท่านั้น โดยไม่ต้องใส่เครื่องหมายจุลภาค ( , ) กั้นระหว่างตัวเลข สามารถใส่เป็นจุดทศนิยมได้
             และไม่ควรกรอกข้อมูลเป็น 0 เพราะเมื่อบันทึกข้อมูลระบบจะเลือกไปที่ "ไม่ได้ดำเนินการ" โดยอัตโนมัติ
           - คอลัมน์ “งบประมาณ พ.ศ.” : ต้องกรอกข้อมูลจำนวนเงินที่ใช้ในกิจกรรมหรือโครงการที่เป็นตัวเลขเท่านั้น โดยไม่ต้องใส่เครื่องหมายจุลภาค ( , )
              กั้นระหว่างตัวเลข สามารถใส่เป็นจุดทศนิยมได้และหากกิจกรรมหรือโครงการไม่ใช้งบประมาณให้ใส่ 0 ห้ามปล่อยเป็นช่องว่าง
           - คอลัมน์ “รูปแบบ พ.ศ.” : ต้องเลือกรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งจาก 5 รูปแบบ ซึ่งประกอบด้วย 1) อปท. ดำเนินการเอง 2) ทำร่วมกับท้องถิ่น 3) จ้างเหมา
              4) ทำร่วมกับส่วนราชการ 5) สัมปทาน จึงจะสามารถกรอกข้อมูลในช่อง "จำนวน" และช่อง "งบประมาณ" ได้
           - คอลัมน์ “ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.” : หากในปีงบประมาณไม่ได้ดำเนินการจัดบริการสาธารณะในภารกิจใด ให้เลือกปุ่ม
              “ไม่ได้ดำเนินการฯ” แล้วให้ข้ามไปทำข้อต่อไป
           - คอลัมน์ “ไม่มีความจำเป็น” : ถ้าหากในปีงบประมาณไม่มีความจำเป็นที่ต้องจัดบริการสาธารณะในภารกิจใด ให้เลือกปุ่ม “ไม่มีความจำเป็น”
              แล้วให้ข้ามไปทำข้อต่อไป
           - คอลัมน์ “ไม่มีบริการสาธารณะ” : เมื่อเลือกไม่มีบริการสาธารณะแล้วให้ข้ามไปทำข้อต่อไป
      4) การบันทึกข้อมูล : ปุ่ม "บันทึกแบบสอบถาม" อยู่ด้านล่างของแต่ละแบบสอบถาม และควรบันทึกข้อมูลเป็นระยะๆ
      5) การส่งข้อมูล : ปุ่ม "ส่งข้อมูลแบบสอบถาม" อยู่ด้านบนของแบบสอบถามที่ 2-6 เท่านั้น จะส่งข้อมูลได้ก็ต่อเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนทุกแบบและทุกข้อคำถามแล้ว
         และหากส่งข้อมูลแล้วจะไม่สามารถกลับมาแก้ไขข้อมูลได้

      1) เกิดจากข้อคำถามในขั้นตอนที่ 1 เลือก "ไม่มีบริการสาธารณะ" ไว้จึงส่งผลให้ในขั้นตอนที่ 2 ข้อที่เกี่ยวข้องถูกล็อคข้อมูล "ไม่มีบริการสาธารณะ" ตามไปด้วย
         และไม่สามารถกรอกข้อมูลได้ (ระบบล็อกข้อมูลอัตโนมัติ) โดยให้ข้ามไปทำข้อถัดไป
      2) หากต้องการแก้ไขในข้อที่มีการล็อคข้อมูล ให้ดำเนินการติดต่อกับเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ก.ถ. เพื่อปลดล็อคให้สามารถเข้าไปแก้ไขั้นตอนที่ 1 ได้

      1) ตรวจสอบการกรอกข้อมูลในแบบสอบถามที่ 2-1 ถึง 2-6 ให้ถูกต้องและครบถ้วนทุกข้อ
      2) ตรวจสอบในช่อง "งบประมาณ" ในแต่ละแบบสอบถาม หากกิจกรรมหรือโครงการไม่ใช้งบประมาณให้ใส่ 0 ห้ามปล่อยเป็นช่องว่าง

      1) ในแบบสอบถามของขั้นตอนที่ 1 – 3 ด้านล่างฝั่งขวาของทุกแบบสอบถาม มีส่วนให้นำไฟล์ออกจากระบบได้ โดยมี 2 แบบฟอร์ม
        - ฟอร์มกรอก คือ แบบฟอร์มเปล่าไว้เก็บข้อมูล
        - ฟอร์มข้อมูล คือ แบบฟอร์มที่มีข้อมูลจากการกรอกของผู้ใช้งานแล้ว
      2) เลือกรูปแบบไฟล์ที่ต้องการจากระบบ โดยมี 5 รูปแบบ คือ XML , Microsoft Word , Text , Microsoft Excel

      1) สามารถดูผลการประเมินตนเองได้โดย คลิกที่เมนู “รายงานสาธารณะรายแห่ง” ในแถบเมนูด้านซ้าย
      2) ผลการประเมินตนเองจะแสดงก็ต่อเมื่อมีการส่งข้อมูลครบถ้วนทุกขั้นตอนแล้ว